جمله ی بامعنی هیچکس به خانه اش نمی رسد…!

جمله ی بامعنی هیچکس به خانه اش نمی رسد…!

دختران شهر ، به روستا فکر می کنند

دختران روستا ،در آرزوی شهر می میرند

مردان کوچک، به آسایش مردان بزرگ فکر می کنند

مردان بزرگ، در آرزوی آرامش مردان کوچک می میرند

کدام پل در کجای جهان شکسته است

که هیچکس به خانه اش نمی رسد

گروس عبدالملکیان

جمله ی بامعنی هیچکس به خانه اش نمی رسد...!

غمگین نوشت

باران

آبرویم را خرید

شبیه مردی که گریه نمیکند

به خانه برگشتم!

نیما معماریان

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه